1541140472-2104032133.png

 

相信大家對雪卵陌生,其實雪卵既冇想象中既咁可怕,而且花費既時間唔會好多,以莊小姐

既個案為例,只花費11天既時間,總共取到13粒既卵子,港澳人士來台次數只需要1-2次就可

以了,大家可以係疫情既期間多多休息,多做運動,有一個均衡既飲食,等到開放港澳人士來

台之後就可以馬上進入療程啦。

貼心叮嚀 :取卵術後當天建議休假在家休息,所盡可能休息一天再回香港/澳門會比較好喔!

 

 

免費登記諮詢,立即凍存幸福 

 辦事處現場免費諮詢 :https://www.icryobank.com/hongkong/

 線上諮詢-Facebook粉絲專頁:愛生育銀行

 線上諮詢-WhatsApp:+886-905-737-501

 E-mail:hk_service@icryobank.com

arrow
arrow

    愛生育(港澳專區) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()